Biografia

Pochádzam z východoslovenskej dediny Zemplínske Hámre okres Snina. Svoje základné hudobné vzdelanie som získal vo svojom rodisku u súkromných učiteľov. Ako 15 ročný som aktívne vykonával službu organistu vo filiálnom Kostole sv. Jozefa robotníka v Zemplínskych Hámroch a príležitostne vo farskom Kostole Božského srdca v Belej nad Cirochou. Vo svojich 20 rokoch som sa presťahoval do Kremnice. Tam som sa popri zamestnaní aktívne zapájal do služby organistu v Kostoloch sv. Františka Assiského  a v Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Túto službu som vykonával od roku 1997 do roku 2006. Počas týchto rokov som absolvoval štúdium u prof. Ladislava Kissa v Prievidzi hra na organ. V tomto období som sa 4 krát zúčastnil kurzu pre organistov organizované Katolíckou univerzitou katedrou hudobného umenia v Ružomberku v oboroch: organová literatúra, dirigovanie, gregoriánsky chorál a liturgické spevy, liturgická hudba. Zároveň v týchto rokoch som absolvoval 4 ročné štúdium pre dospelých – sólový spev, hlasové zaradenie tenor. V roku 2007 som sa kvôli hlavnému zamestnaniu presťahoval do Viedne. Vo Viedni som popri zamestnaní taktiež vykonával službu organistu  v nemeckom jazyku. Absolvoval som aj súkromné hodiny vo Viedenskom konzervatóriu v obore organová hudba, dobová hudba a hra na čembalo. V roku 2011 som prišiel naspäť na Slovensko a v novom zamestnaní Múzeum minci a medaily som v priestoroch Kostola sv. Kataríny v Kremnici realizoval prezentácie Kremnického hradného organu. Túto činnosť vykonávam do dnes. Paralelne  počas tohto obdobie navštevujem súkromné hodiny v Universität Mozarteu v Rakúsku - Salzburg, odbore organová hudba. Svoje vedomosti som si dopĺňal aj na súkromných hodinách u p. Thomasa Maerkla v Nemecku časť Bayern vo farnostiach Oberweosse, Traunstein, Rosenheim.

V súčasnosti pôsobím ako organista v Žiari nad Hronom v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Taktiež moja činnosť je aj v v dekanáte Žiar nad Hronom na katolíckych svätých omšiach, sobášnych obradoch, pohrebných sv. omšiach a pohrebných obradoch. Aktívne spolupracujem s Národnou Bankou Slovenska - Múzeum Mincí a Medailí v edukačnej činnosti a to vo Výchovných koncertoch realizované v Kostole sv. Kataríny v Kremnici. Vďaka ústretovosti a pozitívnej spolupráci s vedením NBS-MMM realizujem aj prezentácie nástroja v priestoroch Kostola sv. Kataríny. Ide o interpretáciu krátkych skladieb kedy je možné počuť nástroj v rôznej intenzite a v rôznej farbe zvuku. Od r. 2019 do r. 2023 príležitostne organizujem celoslovenské on-line stretnutia v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. 

► 1990 - 1997 ► organista v kostole: - sv. Jozefa robotníka - Zemplínske Hámre

► 1997 - 2011 ► organista v kostole: - sv. Františka Assiského - Kremnica; - sv. Alžbety Uhorskej - Kremnica

► 2011 - doteraz ► organista v kostole: Sedembolestnej Panny Márie  - Žiar nad Hronom /štvrtok, piatok/; -sv. Kataríny Alexandrijskej - Kremnica - Sobášne obrady a pohrebné obrady vo farnostiach a filiálnych kostoloch: -Žiar nad Hronom, -Kremnica, -Horná Ves pri Kremnici, -Dolná Ves pri Kremnici, -Bartošová Lehôtka, -Jastrabá, Stará Kremnička, -Lovčica-Trubín, -Lutila, -Ladomerská Vieska, -Šašovské Podhradie, -Slaská, -Kosorín, -Janová Lehota, -Zvolen -zámok a okolie; 


Získané hudobné vedomosti

  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením prof. L. Kissa /4 roky/

  • absolvent štúdia organovej hudby pod vedením p. A. Karpišovej /4 roky/

  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo v Mozarteu Salzburg AT /2 roky/

  • absolvent diaľkového štúdia dobovej hudby na organ, spinet a čembalo formou súkromných hodín v Bavorsku – Traunstein DE pod vedením p. Thomasa Maerkla /4 roky/

  • absolvent sólového spevu, hlasové zaradenie tenor


BIOGRAPHY - English

I was born in a small Eastern-Slovakian village called Zemplínske Hámre in the Snina region. In my hometown, I began with my musical studies provided by private teachers. At the age of fifteen, I started to serve as an organist at the Parish Church of St. Joseph in Zemplínske Hámre. Occasionally, I also became organist at the Church of the Sacred Heart of Jesus in Belá nad Cirochou. When I was twenty-years-old, I moved to Kremnica. From 1997 to 2006, alongside my career path, I actively served as organist in both, the Church of St. Francis of Assisi as well as the Church of St. Elizabeth of Hungary. At this time, I studied the organ at the professor Ladislav Kisso in Prievidza. During this period, I attended the programme for organists organised by the Catholic University in Ružomberok. I took the following courses: Pipe Organ Literature; Conducting; Gregorian Chant and Liturgy. At the same time, I studied singing, more specifically tenor voice, for four years. In 2007, as a consequence of my career progression, I moved to Vienna, where I also served as organist. I attended private classes at Vienna conservatoire in the field of organ music and cembalo. In 2011, I moved back to Slovakia. As an employee of the Museum of Coins and Medals, I worked as a tour guide at Kremnica town castle, where I presented the unique church organ to visitors. I worked as a tour guide until 2015. At this time, I undertook private organ classes in Austria, Salzburg, at Universitat Mozarteu. Moreover, I was mentored by Thomas Maerkel in Germany, in the region of Bayern, in the parish of Oberweosse, Traunstein, Rosenheim.

Currently, I serve as organist in the Church of St. Mary the Virgin in Žiar nad Hronom. In addition, I am also a member of the deanship of Žiar nad Hronom, where I participate in catholic masses, weddings, and funerals. I actively co-operate with the National Bank of Slovakia, particularly with the Museum of Coins and Medals, by offering an educational experience in the form of music performance and concerts in the Church of Saint Catherine at Kremnica Town Castle. Thanks to good relations with the management of the Museum of Coins and Medals, I can provide presentations of the organ to the castle's visitors. During short organ performances, I am able to show the uniqueness of the organ at a different intensity as well as timbre. I am also a member of the church ensemble of Saint Magdalene in the parish of Lovčica-Trubín, where I serve as a chorus master and a tenor singer.

 

Acquired Musical Skills

  • The graduate of organ music studies under the supervision of Professor L. Kiss (4-years)
  • The graduate of organ music studies under the supervision of A. Karpišová (4-years)
  • The graduate of medieval organ music, spinet and cembalo in Mozarteau, Salzburg (2-years)
  • The graduate of medieval organ music the form of regular private classes in Bavaria, Traunstein under the supervision of the Thomas Maerkel (4-years)
  • The graduate of sole singing, tenor in particular

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2003

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2005

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2006

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2007

Certifikát o absolvovaní kurzu organistov a kantorov - 2009

Dirigentská palička 2019